واحد سازمانی
کیومرث بخشی
نام کارمند :کیومرث نام خانوادگی:بخشی
سمت سازمانی :مسئول امور حقوقی شماره تماس :