واحد سازمانی
هادی پاکرو
نام کارمند :هادی نام خانوادگی:پاکرو
سمت سازمانی :رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :