واحد سازمانی
سید جواد کاظمی
نام کارمند :سید جواد نام خانوادگی:کاظمی
سمت سازمانی :کارشناس زیباسازی شماره تماس :