واحد سازمانی
قنبر فکری
نام کارمند :قنبر نام خانوادگی:فکری
سمت سازمانی :معاون شهرسازی و معماری شماره تماس :