واحد سازمانی
ارسلان رحیمی
نام کارمند :ارسلان نام خانوادگی:رحیمی
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری شماره تماس :