واحد سازمانی
رسول روشن دوست
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:روشن دوست
سمت سازمانی :رئیس اداره شهرسازی و معماری شماره تماس :