واحد سازمانی
عباس عزیزی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:عزیزی
سمت سازمانی :رئیس اداره مالی شماره تماس :