واحد سازمانی
فریدون عبدالهی
نام کارمند :فریدون نام خانوادگی:عبدالهی
سمت سازمانی :کارشناس حفاظت فیزیکی شماره تماس :