واحد سازمانی
کاوه حاج ابراهیمی
نام کارمند :کاوه نام خانوادگی:حاج ابراهیمی
سمت سازمانی :کارشناس فناوری‌اطلاعات شماره تماس :