منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 12 مرداد 1401     |     کد : 7529

آگهي مزایده عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱/۲۰۹۸۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ بوفه داخل ساختمان شهرداری منطقه ۲ را به شرح مندرج در جدول زیراز طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.Setadiran.ir) به اجاره واگذار نماید.

 شهرداری منطقه 2 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20986/1 مورخه 26/04/1401 بوفه داخل ساختمان شهرداری منطقه 2 را به  شرح مندرج در جدول زیراز طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.Setadiran.ir) به اجاره  واگذار نماید ، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت 11/30 روز چهارشنبه  مورخه 1401/05/12 تا ساعت 17/30 روز پنجشنبه مورخه 1401/05/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران )مراجعه نمایند.لازم به ذکر است متقاضیانی که عضو سامانه ستاد نمی باشند جهت شرکت در مزایده و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی ملزم به ثبت نام در سامانه مذکور می باشند. 


PDF چاپ چاپ