منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 18 دي 1400     |     کد : 6728

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه دو تبريز

شهرداري منطقه دو تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد.

شهرداری منطقه 2 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده عملیات اجرایی پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) واگذار نماید ، لذا شرکتهای متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از ساعت 10/30 روز  شنبه  مورخه 1400/10/18 تا ساعت 13/30 روز چهارشنبه مورخه 1400/10/29 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران )مراجعه نمایند:


PDF چاپ چاپ