منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 5414

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد.

روزنامه: رسمی ـ کثیرالانتشار
تاريخ چاپ: 99/05/08
شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد. لذا شرکت هـای متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/500/000 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

 

رديف

نام پـروژه

برآورد اولیه

(به ريال)


شرکت در مناقصهسپرده

(به ريال)

دارای حداقل رتبه

(پایه 5)

1

اجرای عملیات مرمت کانال بلوار 29 بهمن، ضلع جنوبی از ورودی خیابان خورشید تا خیابان آذری

-/3/500/000/000

-/175/000/000

در رشته ابنیه و ساختمان یا در رشته راه و ترابری یا در رشته آب

2

اجرای عملیات باکس گذاری آبرو مسیر زیرگذر مارالان تا آبرسان با جداول و دال بتنی

-/6/450/000/000

-/322/500/000

در رشته ابنیه و ساختمان یا در رشته راه و ترابری یا در رشته آب

  1. آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 12/00 روز چهارشنبه مورّخه 99/05/22 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 13/30 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

  2. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

  3. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات قیمت، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.

  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

                                                                                             باقر خوشنواز
                                                                                          شهردار منطقه 2 تبریز

 

 


PDF چاپ چاپ