منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 4398

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد...

روزنامه: رسمی ـ کثیرالانتشار
تاريخ چاپ: 98/07/15
شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد. لذا شرکت هـای متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/500/000 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

رديف نام پـروژه برآورد اولیه
(به ريال)
سپرده شرکت در مناقصه
(به ريال)
دارای حداقل رتبه (پایه 5)
1 تکمیل سالن سیم تریلی (تجدید) -/4/450/000/000 -/222/500/000 ابنیه و ساختمان
2 تأمین روشنایی پارک های سطح منطقه -/4/750/000/000 -/237/500/000 تأسیسات و تجهیزات
3 بهسازی پل پیشقدم -/22/300/000/000 -/1/115/000/000 راه ترابری
 
  1. آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 13/30 روز دوشنبه مورّخه 98/07/29 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 14/30همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

  2. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

  3. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات قیمت، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.

  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

 

                                                                                                  باقر خوشنواز
                                                                                                  شهردار منطقه 2 تبریز