منوی اصلی
 
 بسیج از منظر قانون

 1- براساس اصل 151 قانون به مقتضاي  ضرورت سازماني و پيروي از فرمان رهبر كبير انقلاب تشكيل  ارتش بيست ميليوني درتاريخ  19/4/59 از سوي شوراي انقلاب تصويب و ابلاغ شد                        

 2- فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به بسيج اختصاص دارد كه وظايف بسيج  دراين فصل ، آموزش نظامي درحد توانايي دفاع ازنظام وتماميت اراضي ، تعليم وتربيت در زمينه هاي عقيدتي و سياسي سازماندهي اعضاي بسيج برشمرده شده است

3- تبصره ماده 36 اساسنامه سپاه كليه فعاليتهاي گوناگون درزمينه آموزش نظامي و آماده سازي دربسيج را از كليه سازمانهاو ارگانها سلب نموده  ودرسپاه متمركزمي نمايد

4- درسال 1363 ( به هنگام تصويب قانون نظام وظيفه عمومي ) وزارت آموزش وپرورش موظف به همكاري با واحد بسيج درخصوص آموزشهايي كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است شد و مجلس شوراي اسلامي بعضي دستگاههاي دولتي ازجمله نيروي انتظامي ، سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات را مجاز به استفاده ازنيروهاي بسيجي و تخصيص درصدي ازسود حاصله و درآمدهاي ناشي از خدمات را درجهت تقويت وتوسعه بسيج نمود

5- درسال 1364 براساس  مصوبه هيئت وزيران دستگاهها موظف شدند درهر نوبت 5%  از كل كاركنان راجهت تعليمات نظامي دراختيار سپاه پاسدارا ن  قرار دهند

6- درمواد 61تا64 مقررات استخدامي سپاه دوره هاي آموزش پرسنل بسيج عادي و فعال به دوره هاي عمومي مقدماتي  ، عمومي تكميلي تخصصي بسيج و دوره ياد آوري وحفظ و انسجام تقسيم شد

7- دربند3ماده 36 اساسنامه سپاه  ودربند قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماندهي ارتش بيست ميليوني به دو صورت گردانهاي عاشورا و گردانهاي الزهرا(س) استوار كه درهر حوزه مقاومت يك گردان يا گروهان تشكيل ميشود

8- ارائه خدمت به نيروهاي بسيج :

خدمات دهي به ايثار گران وبسيجيان درخط مشي هاي اساسي  قانون برنامه پنجساله دوم اينچنين آمده است

تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلاب اسلامي درعرضه كردن منابع مالي وامكانات دولتي ازطريق :

1-8) اولويت دادن به ايثارگران و خانواده شهداء ، آزادگان ، بسيجيان دراستفاده از تسهيلات بانكي ، ثروت هاي ملي ومنابع طبيعي

2-8) حمايت مادي و معنوي وقضايي از نيروهاي بسيجي و ايثار گر دركليه صحنه هاي انقلاب وجمهوري اسلامي ايران

3-8) اولويت دادن به ايثار گران و بسيجيان دراستفاده از خدمات درماني بيمه هاي اجتماعي و مراقبت هاي پرشكي

 بنياد تعاون بسيج نيز از جمله مراكزي است كه دراهداف و ظايف آن خدمات دهي به بسيجيان  درصدر قراردارد كه مي توان به موارد زير تاكيد داشت

1- ايجاد فرهنگ تعاون و همكاري درميان بسيجيان وپشتيباني و هدايت آنها جهت استفاده از تسهيلات اقتصادي دولت

2- ارائه خدمات به بسيجيان درابعاد فرهنگي وهنري ، علمي و آموزشي ، مسكن ، وام ، مصرف و و بهداشت ودرمان .

به همين منظور شش موسسه دربنياد تعاون بسيج تاسيس شده است كه عبار تند از :

1- موسسه فرهنگي هنري رزمندگان اسلام

2- موسسه قرض الحسنه بسيجيان

3- موسسه تامين درمان بسيجيان

4- موسسه  تامين مسكن بسيجيان

5- موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان

6- موسسه خدمات علمي وآموزشي رزمندگان

9- دسته بندي عضويتهاي بسيج عبارتند ازعادي (عموم اقشار معتقد قانون اساسي جمهوري اسامي ايران ) بسيجي فعال ( داوطلبان واجد شرايط كه دوره هاي آموزشي را گذارنده وسازماندهي شده اند )