منوی اصلی
 
 شهرداران منطقه 2
شهرداران منطقه 2 تبریز از ابتدا تا کنون
9. عباس عادلی شهیر

از ۱۸ اسقند 1392  تا 18 آذر 1394

8.  اکبر آقامحمدی
 
از سال 1388 تا 18 اسفند 1392

7.  مهدی سلیمانپور

از سال 1386 تا سال 1388

6.  سعید محدث

از سال 1382 تا سال 1386

5.  قهرمان زارع


4.  عباس رنجبر


3.  بهروز شفق نیا


2. زنده یاد عبدالله عبداللهی فومنی

1.  محمود فایده ای