منوی اصلی
 
 حجاری سنتی

حجاري از جمله هنرهاي بسيار قديمي كشورمان ميباشد كه در اكثر مناطق ايران رواج داشته ولي در ساليان اخير بواسطه حضور دستگاه هاي صنعتي، شيوه سنتي آن كم رونق شده است. اما خوشبختانه در شهر تبريزحجاري سنتي، رونقي دوباره يافته و شاهد خلق آثار بسيار زيبا و چشمگيري توسط هنرمندان اين رشته دشوار هنري هستيم.

شيوه كار:
سنگ مناسب پس از انتخاب در اندازه مورد نياز برش داده شده و پس از آن طرح اوليه بر روي آن پياده مي شود و سپس با قلم تخت فضاي مثبت (طرح) دورگيري و فضاي منفي تراش داده شده و خالي مي گردد. سپس خود كار (طرح) شكل دهي و پرداخت مي شود.