منوی اصلی
 
 سفالگری

سفالگري با خاك سفيد بومي منطقه با پيشينه سفالگري در زنوز پيوند تنگاتنگي دارد. چرا كه حدود شصت سال پيش استاد عباس و مرحوم استاد احمد قابچي از زنوز به تبريز آمده و با تاسيس كارگاه سفالگري در محله درب سرخاب تبريز اين روش توليد را آغاز و تا به امروز پي گرفتند. در اين شيوه كليه مراحل ساخت سفال به شيوه كاملا سنتي انجام ميشود و عمدتا شامل ظروف كاربردي همچون بشقاب، كاسه، فنجان، نعلبكي، پارچ آب، قوري، قنددان و.... ميشود.

پوشش اين نوع سفال با دو نوع لعاب ترانسپارانت بي رنگ و ترانسپارانت فيروزه اي انجام ميگيرد كه آوازه اين نوع سفالها با لعاب فيروزه اي به فراتر از مرزهاي كشورمان نيز رسيده است. همچنين عده اي از هنرمندان اين استان با ايجاد تزئيناتي بر روي سفال خاك سفيد، با استفاده از تكنيكهاي نقاشي، برجسته كاري، كنده كاري و مشبك كاري زيبايي دو چنداني به اين آثار ميبخشند. برخي از اين آثار به كشورهاي اروپايي نيز صادر ميشود.

شيوه اجراي كار:
1- آماده سازي گل به روش سنتي با استفاده از خاك بدون فرآوري صنعتي.
 

2- چرخكاري و تراش بدنه.
 

3- اجراي تزئينات به روش زير لعابي با يكي از روشهاي نقاشي با رنگ، كنده كاري، برجسته كاري، مشبك كاري، روش تلفيقي.
 

4- پخت اول (خام پخت) در دماي حدود 900 درجه سانتيگراد
 

5- لعاب زني به روش سنتي.
 

6- پخت دوم يا پخت لعابي در دماي حدود 1050 درجه سانتيگراد.