منوی اصلی
 
 اولین های تبریز

1- تاسيس نخستين چاپخانه ايران در تبريز

2- ترجمه كتب خارجي براي اولين بار در تبريز

3- مهندس انشاء جديد  ، عبدالرحيم نجارزاده تبريزي معروف به طالبوف

4- نوشتن نخستين رمان ايراني توسط ميرزا فتحعلي آخوندزاده در تبريز

5- مبتكر روزنامه نگاري ملي ايران براي اولين بار در تبريز

6- تاليف نخستين دايره المعارف ايران توسط زنوزي تبريزي در تبريز

7- ساخت نخستين كتابخانه عمومي ايران در تبريز

8- ساخت اولين سينما ايران در تبريز

9- شكل گيري نخستين نمايشنامه و تئاتر  ايران در تبريز

10- آغازگر عكاسي ايران ، ملك قاسم ميرزا

11- پدر فرش نوين ايران ، رسام عرب زاده

12- تاسيس نخستين دانشكده فرش ايران در تبريز

13- پدر ورزش نوين ايران ، مير مهدي خان ورزيده

14- تاسيس اولين دانشكده پرستاري و مامائي ايران در تبريز

15- پدر كشاورزي مكانيزه ايران ، احمد حسين عدل

16- پدر روابط عمومي ايران ، دكتر حميد نطقي

17- اولين خلبان ايران ، كلنل محمد تقي خان پسيان

18- باني تجارت نوين ايران ، علي وكيلي

19- تاسيس نخستين شركت سهامي عام ايران در تبريز توسط ملك التجار تبريزي

20- احداث نخستين كارخانه هاي ايران در تبريز

21- اولين مقاطعه كار  راه سازي و ساختمان ايران ، مهندس اصغر پناهي

22- كانون ايجاد نخستين ضرابخانه ماشيني و انتشار اسكناس ايران در تبريز

23- تبريز اولين شهر صاحب تلفن در ايران

24- تبريز پيشگام تشكيل شوراهاي مردمي در ايران

25- تاسيس نخستين انجمن زنان ايران در تبريز

26- تاسيس نخستين شهرداري ايران در تبريز

27- تاسيس نخستين نظميه ايران در تبريز

28- احداث اولين مهمان خانه ايران در تبريز

29- پدر آموزش و پرورش نوين ايران ، ميرزا حسن رشديه تبريزي

30- احداث نخستين مدرسه كر و لال ها ايران در تبريز توسط جبار باغچه بان

31- تاسيس اولين مدرسه نابينايان ايران در تبريز

32- تاسيس نخستين مدارس حرفه اي و بازرگاني ايران در تبريز

33- تاسيس نخستين كودكستان ايران در تبريز توسط ابوالقاسم فيوضات

34- تاسيس نخستين پايگاه لرزه نگاري ايران در تبريز

35- . . .