منوی اصلی
 
 انشعاب 

شهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

فرم درخواست انشعاب

(آب و فاضلاب ، گاز و ...)

شماره كامپيوتر :

 

مشخصات ملك و مالك

مشخصات ملك و مالك :

پلاك ثبتي : اصلي ................................................ فرعي ................................. قطعه ................................. بخش ........................... نام و نام خانوادگي مالك ............................................. شماره شناسنامه ................................................... نام پدر ............................. نشاني ملك ................................... خيابان ........................................... كوچه ...................................................... كاشي ..................

 

مشخصات درخواست كننده :

مالك ™    وكيل قانوني ™

نشاني محل سكونت يا كار : خيابان .................................................. كوچه ................................................. كاشي .......................... تلفن .............................................................................................. دورنگار  ......................................................................................... كدپستي ده رقمي .............................................................................. پست الكترونيك  .....................................................................

 

امضاي درخواست كننده

مدارك لازم

1- استعلام دفترخانه

2- كپي سند مالكيت يا قولنامه يا قرارداد يا اجاره نامه ثبتي براي مغازه ها

3- كپي شناسنامه مالك يا وكيل

4- وكالت نامه ثبتي (در صورت مراجعه وكيل)

5- نقشه هوايي 1:1000 و 1:2500 و يا نقشه تفكيكي (از فتوكپي تهيه شود)

6- كپي آخرين مجوز اخذ شده از شهرداري

7- فيش كارشناسي

8- فيش نوسازي

محل ترسيم كروكي ملك :

 

 

 

 

 

 

 

توجه :

-  ارائه مدارك قيد شده براي املاكي كه براي اولين بار در سيستم كامپيوتري ثبت مي گردد الزاميست .

-  در درخواستهاي بعدي صرفاً مدارك رديف 1 ، 5 ، 6 و 8 ارائه خواهد شد .

 

 

 

 

 

نام و امضاء