منوی اصلی
 
 درخواست پایان کارشهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

فرم درخواست پايانكار

شماره كامپيوتر :

 

مشخصات ملك و مالك

مشخصات ملك و مالك :

پلاك ثبتي : اصلي ................................................ فرعي ................................. قطعه ................................. بخش ........................... نام و نام خانوادگي مالك ............................................. شماره شناسنامه ................................................... نام پدر ............................. نشاني ملك ................................... خيابان ........................................... كوچه ...................................................... كاشي ..................

 

مشخصات درخواست كننده :

مالك ™    وكيل قانوني ™

نشاني محل سكونت يا كار : خيابان .................................................. كوچه ................................................. كاشي .......................... تلفن .............................................................................................. دورنگار  ......................................................................................... كدپستي ده رقمي .............................................................................. پست الكترونيك  .....................................................................

 

امضاي درخواست كننده

مدارك لازم

1- گزارش پايان عمليات مرحله ششم مهندسان ناظر : سازه ، معمار ، برق و مكانيك

2- كپي پروانه ساختمان و اصلاحيه در صورت وجود

3- وكالت نامه ثبتي (در صورت مراجعه وكيل)

4- نقشه هوايي 1:1000 و 1:2500 و يا نقشه تفكيكي (از فتوكپي تهيه شود)

5- كپي آخرين مجوز اخذ شده از شهرداري (در صورت وجود)

6- فيش كارشناسي

توضيح : اصل پروانه ساختمان و اصلاحيه در مرحله صدور پايانكار بايد ارائه گردد .

محل ترسيم كروكي ملك :

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه :

-  ارائه مدارك قيد شده به همراه سند مالكيت براي املاكي كه براي اولين بار در سيستم كامپيوتري ثبت مي گردد الزاميست .

-  در درخواستهاي بعدي صرفاً مدارك رديف 1 ، 2 ، 4 و 6 ارائه خواهد شد

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء