منوی اصلی
 
 پروانه ساختمانیشهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

فرم درخواست پروانه ساختمان

شماره كامپيوتر :

 

مشخصات    ملك و مالك

مشخصات ملك و مالك :

پلاك ثبتي : اصلي ................................................ فرعي ................................. قطعه ................................. بخش ........................... نام و نام خانوادگي مالك ............................................. شماره شناسنامه ................................................... نام پدر ............................. نشاني ملك ................................... خيابان ........................................... كوچه ...................................................... كاشي ..................

 

مشخصات درخواست كننده :

مالك ™    وكيل قانوني ™

نشاني محل سكونت يا كار : خيابان .................................................. كوچه ................................................. كاشي .......................... تلفن .............................................................................................. دورنگار  ......................................................................................... كدپستي ده رقمي .............................................................................. پست الكترونيك  .....................................................................

 

امضاي درخواست كننده

مدارك لازم

1- درخواست كتبي (با قيد مقدار پيش آمدگي ، تعداد واحد ، تعداد طبقات و نوع استفاده)

2- كپي شناسنامه مالك يا وكيل

3- گواهي حصر وراثت و شناسنامه وراث در صورت وجود

4- فيش نوسازي

5- كپي سند مالكيت يا قرارداد واگذاري

6- كپي وكالت نامه ثبتي (در صورت مراجعه وكيل)

7- نقشه هوايي 1:1000 و 1:2500 و يا نقشه تفكيكي (از فتوكپي تهيه شود)

8- فيش كارشناسي

 توجه :

- ارائه مدارك قيد شده براي املاكي كه براي اولين بار در سيستم كامپيوتري ثبت مي گردد الزاميست .

- در درخواستهاي بعدي صرفاً مدارك رديف 1 ، 7 و 8 ارائه خواهد شد .

 

محل ترسيم كروكي ملك :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء