منوی اصلی
 
 پایانکار

1- گزارش پايان عمليات مرحله ششم مهندسان ناظر : سازه ، معمار ، برق و مكانيك

2- كپي پروانه ساختمان و اصلاحيه در صورت وجود

3- وكالت نامه ثبتي (در صورت مراجعه وكيل)

4- نقشه هوايي 1:1000 و 1:2500 و يا نقشه تفكيكي (از فتوكپي تهيه شود)

5- كپي آخرين مجوز اخذ شده از شهرداري (در صورت وجود)

6- فيش كارشناسي

توضيح : اصل پروانه ساختمان و اصلاحيه در مرحله صدور پايانكار بايد ارائه گردد.