منوی اصلی
 
 تمدید پروانه

1- درخواست كتبي مالك يا مالكين

2- كپي پروانه ساختمان و اصلاحيه (در صورت وجود)

3- نقشه هوايي 1:1000 و 1:2500 و يا نقشه تفكيكي (از فتوكپي تهيه شود)

4- فيش كارشناسي

5- گزارش مرحله اي مهندس ناظر (اگر قبلا ارائه نشده باشد)

6- تائيديه ادامه نظارت مهندس ناظر

7- اصل شناسنامه ساختمان (اين مورد در مراحل بعدي ارائه خواهد شد)