منوی اصلی
 
 مجوز تهیه نقشه

1- کپی سند مالکیت

2- کپی شناسنامه

3- نقشه هوائی

4- کروکی تائیدشده مهندس ناظر

5- فیش نوسازی