منوی اصلی
 
 پروانه

1- اصل  مجوز  تهیه نقشه  

2-  نقشه ساختمان

3- برگ  تعهد  نظارت   و  محاسبات  

4- فرم  الف یا  ب   

5- دفترچه  محاسبات   تائید  شده