منوی اصلی
 
 ثبتی 

شهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

استعلام ثبتي

صفحه 19

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

 

1

دفتر شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تحويل مدارك*

- تعيين وقت بازديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مامور فني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازديد محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

طرح و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال كاربري و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- بررسي و اعمال ضوابط

- در صورت وجود تخلف مراحل ماده صد طي خواهد شد**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

واحد املاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلام نظر و معرفي نماينده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

درآمد ، نوسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسويه حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه پيش نويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

رئيس شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل و تائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

معاون شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاي فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

دبيرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور گواهي

 

 

 

* مدارك لازم در جلد سوم (فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي  استعلام ثبتي) مشخص شده است .

**  در صورت وجود تخلفات ساختماني ، مراحل ماده صد به شرح فلوچارت مربوطه در صفحه 20 انجام خواهد گرفت .