منوی اصلی
 
 ماده صد 

شهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

مراحل ماده صد

صفحه 20

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

1

دفتر شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

تحويل مدارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مامور فني

 

11

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

بازديد محل

 

 

بررسي و اعمال ضوابط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

طرح و گذربندي

 

12

درآمد و نوسازي

 

 

 

 

 

 

اعمال كاربري و گذربندي

 

 

تسويه حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

كنترل ضوابط و مقررات

 

13

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

 اعلام موارد تخلف

 

 

تهيه پيش نويس پايانكار عدم خلاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

درآمد

 

14

رئيس شهرسازي

 

 

 

 

 

 

تعيين ارزش معاملاتي

 

 

كنترل و تائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

رئيس شهرسازي

 

15

معاون شهرسازي

 

 

 

 

 

 

امضاي برگ تخلف

 

 

امضاي فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

معاون شهرسازي

 

16

دبيرخانه

 

 

 

 

 

 

امضاي برگ تخلف

 

 

صدور گواهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دبيرخانه كميسيون ماده صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ثبت و صدور ابلاغيه به مالك

- اخذ دفاعيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

كميسيون ماده صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل كميسيون و صدور رأي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ماده صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابلاغ رأي به مالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توضيح :

          1- در صورت اعتراض مالك يا شهرداري به رأي بدوي مراحل طرح در كميسيون تجديد نظر طي خواهد شد .

          2- در صورت عدم تمكين مالك به رأي قطعي شده جهت اجراي حكم به واحد اجراي احكام ارسال مي شود .

          3- در صورت نقض رأي توسط ديوان اداري مراحل رسيدگي در كميسيون همعرض طي خواهد شد .