منوی اصلی
 
 لوله گذاری 

شهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

مجوز توسعه شبكه - لوله گذاري

صفحه 17

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

 

1

دفتر شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تحويل مدارك*

- تعيين وقت بازديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مامور فني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازديد محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

طرح و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال كاربري و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي و اعمال ضوابط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

دبيرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال به معاونت فني و عمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسويه حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ناظر عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه پيش نويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

معاون فني و عمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاي فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دبيرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور گواهي

 

 

 

 

 

 

 

 

* مدارك لازم در جلد سوم (فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي توسعه شبكه) مشخص شده است .