منوی اصلی
 
 عدم خلافی 

شهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

عدم خلافي (بانكي و شخصي)

صفحه 16

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

 

1

دفتر شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تحويل مدارك*

- تعيين وقت بازديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مامور فني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازديد محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

طرح و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال كاربري و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

كنترل ضوابط و مقررات</