منوی اصلی
 
 تفکیک عرصه 

شهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

تفكيك عرصه

صفحه 11

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

 

1

دفتر شهرسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

- تحويل مدارك*

- تعيين وقت بازديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مامور فني

 

 

 


 


 


 


 


 

 

بازديد محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

طرح و گذربندي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

اعمال كاربري و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 


 


 


 


 


 

 

ارائه نقشه تفكيكي ممهور به مهر مهندس شهرساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

درآمد و نوسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

تسويه حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 


 


 


 


 


 

 

- تهيه صورتجلسه تفكيك

- ممهور نمودن نقشه تفكيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

رئيس شهرسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

كنترل و تائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

معاون شهرسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

امضاي فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دبيرخانه

 

 

 


 


 


 


 


 

 

صدور گواهي

 

 

 

* مدارك لازم در جلد سوم (فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي تفكيك عرصه) مشخص شده است .