منوی اصلی
 
 تفکیک طبقاتشهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

تفكيك طبقات

صفحه 10

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

 

1

دفتر شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحويل مدارك*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

طرح و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال كاربري و گذربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- بررسي و كنترل

- در صورت وجود تخلف مراحل ماده صد طي خواهد شد**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

درآمد و نوسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسويه حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه پيش نويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

رئيس شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل و تائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

معاون شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاي فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دبيرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور گواهي

 

 

 

 

 

- در صورتي كه از زمان صدور پايانكار دو ماه سپري شود بازديد مامور فني الزامي است .

* مدارك لازم در جلد سوم (فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي تفكيك طبقات) مشخص شده است .

**  در صورت وجود تخلفات ساختماني ، مراحل ماده صد به شرح فلوچارت مربوطه در صفحه 20 انجام خواهد گرفت .