منوی اصلی
 
 اصلاحیه پروانه ساختمانیشهرداري كلانشهر تبريز

معاونت شهرسازي و معماري

 

اصلاحيه پروانه ساختماني

صفحه 6

 

 

شماره كامپيوتر :

 

 

 

1

كنترل نقشه

 

 

 


 


 


 


 


 

 

- تحويل مدارك *

- ارائه نقشه هاي ممهور به مهر ثبت سهميه و كنترل سازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

طرح ايمني

 

 

 


 


 


 


 


 

 

كنترل طرح و ايمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

درآمد و نوسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

تسويه حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

كنترل نقشه

 

 

 


 


 


 


 


 

 

كنترل و تهيه پيش نويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

كنترل ضوابط و مقررات

 

 

 


 


 


 


 


 

 

بررسي و كنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

رئيس شهرسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

كنترل و تائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

معاون شهرسازي

 

 

 


 


 


 


 


 

 

امضاي فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دبيرخانه

 

 

 


 


 


 


 


 

 

صدور مجوز

 

 

 

 

 

 

 

* - مدارك لازم در جلد سوم (فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي اصلاحيه پروانه ساختمان) مشخص شده است .