منوی اصلی
 
 اصلاح مجوز تهیه نقشه مطابق ضوابط

1- دفتر شهرسازي
- تحويل مدارك جهت تشكيل پرونده*
- تعيين وقت بازديد

2- مامور فني
- بازديد محل
   
3- طرح و گذربندي
- اعمال كاربري و گذربندي

4- كنترل ضوابط و مقررات     
- اعمال ضوابط و مقررات

5- كنترل نقشه
- كنترل و تهيه پيش نويس
 
6- رئيس شهرسازي
- كنترل و تائيد
   
7- معاون شهرسازي
- امضاي فيزيكي
   
8- دبيرخانه
- صدور مجوز