منوی اصلی
 
 مجوز تهیه نقشه خارج از ضوابط

1- دفتر شهرسازي
- تحويل مدارك جهت تشكيل پرونده*
- تعيين وقت بازديد
   
2- مامور فني
- بازديد محل
   
3- طرح و گذربندي
-  اعمال كاربري و گذربندي
   
4- كنترل ضوابط و مقررات
- مال ضوابط و مقررات
   
5- دفتر شهرسازي
- تكميل فرم توافقات
   
6- كميسيون توافقات
- ابلاغ نتيجه كميسيون به ضوابط
   
7- درآمد و نوسازي
- تسويه حساب
   
8- كنترل نقشه
- كنترل و تهيه پيش نويس

9- رئيس شهرسازي
- كنترل و تائيد
   
10- معاون شهرسازي
- امضاي فيزيكي

11- دبيرخانه
- صدور مجوز

*- مدارك لازم در جلد سوم (فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي- پروانه ساختمان) مشخص شده است.