منوی اصلی
 
 مجوز تهیه نقشه مطابق ضوابط


1-  دفتر شهرسازي
- تحويل مدارك جهت تشكيل پرونده*
- تعيين وقت بازديد
   
2- مامور فني
- بازديد محل
    
3- طرح و گذربندي
- اعمال كاربري و گذربندي
    
4- كنترل ضوابط و مقررات
- اعمال ضوابط و مقررات   
  
5- كنترل نقشه          
- كنترل و تهيه پيش نويس
   
6- رئيس شهرسازي
- كنترل و تائيد
   
7- معاون شهرسازي
- امضاي فيزيكي
 
8- دبيرخانه
- صدور مجوز    
    
* - مدارك لازم در جلد سوم(فرم درخواست گواهي هاي شهرسازي- پروانه ساختمان) مشخص شده است.