منوی اصلی
 
 ضوابط و مقررات

 1) اعلام ضوابط پرونده هاي دردست اقدام ، ماده صد و تعيين كميسيون وتوافقات

 2) اعلام نظردرخصوص زيربناي خلاف ومطابق ضوابط

 3) اعلام نظردرموردتعدادكسري پاركينگ طبق دستورالعملهاي موجود

 4) اعلام نظر درخصوص مقاديرمازادبرتراكم پايه وتراكم مازادبرمجاز

 5) اعلام اخذ عوارض از قبيل هزينه تفكيك ، تعبيه ، درب و مشرفيت ، كسري مساحت ، آماده سازي سهم خدمات  عمومي و شهرداري

 6) اعلام اخذ عوارض ازقلم افتاده درمغايرتهاي بين نقشه وپروانه

 7) اعلام اخذ عوارض ازقلم افتاده به زمان رسيدگيهاي قبلي

 8) بررسي مغايرت گزارش كارشناس بازديدباسوابق

 9) اعلام پاسخ به استعلامات مسئولين مافوق شهرسازي

 10) برآورد و تعيين درصد عمليات ساختماني براساس گزارش كارشناسان فني

 11) اعلام درصد اضافه پيش آمدگي اعياني نسبت به مجاوردردرخواست مسئولين

 12) اعلام مقاديرتخلف اعيانيها درعقب كشي به تفكيك اسكلت واستفاده درتعيين خلاف

 13) ممهوروبررسي نقشه تفكيكي درمجوز تفكيك عرصه ازحيث ضوابط

 14) ارجاع به درآمد ونوسازي جهت تسويه حساب يا عدم تائيد خلاف باپيغام گذاري

 15) استعلام از مديرشهرسازي درمواردمبهم درضوابط وابلاغيه ها

 16) پاسخگوئي به مراجعين درمواردمرتبط باشرح وظايف مسئول ضوابط

 17) تهيه پيش نويس كليه نامه هاي شهرسازي ازقبيل :ادارات وكميسيون ماده 5 (به جزطرح گذربندي وكنترل نقشه )

 18) تهيه پيش نويس مجوزها (به جز گاز ، توسعه شبكه و مفاصاحساب صنفي )درسيستم

 19) اعلام  مجاز ياغيرمجاز بودن اعياني مجاورين درصورت لزوم باهماهنگي مامورفني

 20) تهيه پيش نويس پروانه واصلاحيه دركامپيوتر واسامي مهندسين ناظر

 21) صدورفرم جلوگيري قبل ازارسال به كميسيون ماده صد

 22) اعلام نظردرمورد سايه اندازي واشرافيت ومزاحمت براساس ضوابط اعلامي

 23) اعلام ودرج موارد توضيحي ازقبيل :انتقال سهم شهرداري ، مستندات و مجوزهاي گواهي

 24) بررسي تصميمات آراي ماده 5 ، ماده 12 ، ماده 100 وتوافقات وراه اندازي پرونده جهت اعلام پاسخ نهائي

 25) اخذ تعهد ازمالك درزمان صدور پروانه مبني برحل وفصل موضوع صاحبان سرقفلي

 26) پاسخ به استعلام كنترل نقشه ومامورين فني

 27) رسيدگي به پرونده ها وانجام وظايف مطابق با برنامه زمانبندي

 28) اعمال ضوابط براساس آخرين مصوبات ودستورالعملها وتعرفه عوارض محلي وبودجه سالانه

 29) انجام موارديكه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد