منوی اصلی
 
 طرح و گذربندی

 1) مطابقت سند بامدارك وگزارش مامور فني واعمال نظريه درآن

 2) اعلام نظر درخصوص كاربري محل براساس نقشه هاي مصوب وبررسي آن باسوابق

 3) اعلام گذربندي بامراجعه به سوابق واقدامات انجام يافته براساس ضوابط مربوطه

 4) اعلام نظر ازبابت تاريخ تصويب طرحها ومصوبات

 5) اعمال برهاي اصلاحي براساس گزارش ، ضوابط گذربندي وسوابق

 6) گزارش عملكرد مسير باتوجه به سوابق ويا وضع موجود باتهيه كروكي درصورت لزوم وارائه پيشنهاد درموردعملكردهاي مغايربه مسئولين مربوطه

 7) ارائه خط پروژه پيشنهادي درمسيرهاي مسئله دارجهت تصويب

 8) اعلام طرح وگذربندي درنقشه هاي تفكيكي وپاسخ به استعلامات بانكي

 9) تهيه پيش نويس مكاتبه باسازمانها وادارات ازقبيل : ميراث فرهنگي ومسكن شهرسازي

 10) كنترل برعملكردكاركنان طرح وگذربندي

 11) تهيه پيش نويس وتكميل فرم ماده 5به دليل ارتباط موضوع

 12) اعلام مقدارمساحت الحاقي وباقي مانده عرصه قبل ازمرحله تهيه مجوز نقشه

 13) ارائه پيشنهادات درخصوص مشكلات طرحهاي شهري  به معاون شهرسازي

 14) پيگيري پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 ازمراجع ذيربط

 15) واردكردن متن مصوبات ماده 5 درسيستم مربوطه

 16) بازديدمحلي به عنوان عضو هيئت تشخيص وياموارديكه ازطرف معاونت ارجاع مي شود

 17) تكميل صفحات طرح تفصيلي وبروكف سيستم ودرخواست برگشت پرونده باپيغام گذاري

 18) درج توضيحات موردلزوم ازقبيل شماره مصوبات وتصميمات

 19) اعلام حرايم ، تجاوز به شارع ، تصرفات ، حريم بناهاي تاريخي اماكن به ثبت رسيده و....براساس سوابق وگزارش كارشناس بازديد

 20) تحويل لاشه پرونده ها وانجام وظايف مطابق برنامه زمانبندي

 21) هماهنگي باسازمان آمار وفن آوري اطلاعات ومشاورين مربوطه جهت حصول به سيستم GIS درتمامي ابعاد

 22) انجام موارديكه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد