منوی اصلی
 
 اجرای احکام

 1) ابلاغ راي قطعي شده  به مالك درمهلت مقرر

 2) صدور اخطاريه درمرحله اول به مدت ده روز

 3) درصورت اجراي حكم ماده صد ازطرف مالك پرونده براي طي مراحل به واحد شهرسازي ارجاع داده مي شود

 4) درصورت عدم اجراي حكم از طرف مالك مجددا اخطاريه اي صادر مي گردد

 5) ارسال پرونده درخصوص عدم تمكين مالك براساس تبصره هاي 2 و3 ذيل ماده صد به كميسيون راي دهنده و درخواست تبديل به حالت اوليه

 6) ابلاغ راي عدم تمكين به مالك

 7) درخواست حكم لازم ازدادستان محترم شهرستان مبني برهمكاري واجراي حكم

 8) اجراي حكم ازطريق مامورين شهرداري وعندالزوم توسط مامورين انتظامي

 9) نگهداري پرونده دراجراي احكام تا صدورحكم ازطرف ديوان عدالت اداري درصورت وصول حكم موقت توقف آراء

 10) مراحل قانوني  پس ازصدورحكم راي ديوان عدالت اداري

 11) انجام موارديكه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد