منوی اصلی
 
 بایگانی

 1) دريافت پرونده ها از واحد شهرسازي

 2) كنترل كليه مدارك ارسالي پرونده ها

 3) تفكيك پرونده ها براساس تقسيم بندي حوزه ثبتي

 4) اعلام گزارش به مسئول دفتر شهرسازي درصورت وجود مغايرت (شماره پلاك ثبتي ) و ناقص بودن مدارك

 5) بروز نمودن ثبت و الصاق مدارك در سوابق پلاك ها

 6) ايجاد پوشه براي نامه هاي متفرقه

 7) انجام موارديكه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد