منوی اصلی
 
 آمار و اطلاعات

 1) ثبت آمارمجوزهاوگواهيهاي صادره

 2) هماهنگي باسايت كامپيوترجهت قيدآمارهاي موردنيازادارات وارگانها

 3) تهيه نمودارهاي مقايسه اي برحسب موضوع

 4) انجام موارديكه بنابه مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد