منوی اصلی
 
 صدور گواهی

 1) كنترل تاريخ مراجعه مالكين جهت اخذ مجوز

 2) پي گيري مراحل اداري جهت اتمام پرونده درموعد مقرر

 3) پرينت كليه مجوزهاي شهرسازي

 4) به امضا رساندن وممهورنمودن گواهيها

 5) تحويل گواهيها به مالكين با اخذ رسيد

 6) انجام موارديكه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد