منوی اصلی
 
 پاسخگویی و پیگیری پرونده

 1)  دريافت پرونده ازكارشناس بازديدوثبت دردفتر

 2)  درج شماره پرونده برروي كپي نقشه هوائي وتحويل به طرح وگذربندي

 3)  دريافت پرونده هاازطرح وگذربندي

 4)  تحويل پرونده به ماده صد جهت طرح در كميسيون ماده صد

 5)  دريافت پرونده ازماده صد

 6)  راهنمائي وپاسخگوئي به متقاضيان

 7)  تفكيك پرونده ها باتوجه به نوع درخواست

 8)  نگهداري پرونده هاي عدم مراجعه وارائه آنهادرمراجعه متقاضي

 9)  جستجو وكنترل روزانه درباره آخرين وضعيت پرونده هاواطمينان ازگردش آنهادرساعات معين شده

 10) تماس باهمكاراني كه به موقع به پرونده هارسيدگي ننموده اند وپي گيري تاصدورمجوزدرزمان مراجعه ارباب رجوع

 11) انجام وظايف بطوريكه قبل ازمراجعه مالكين (موعدمقرر) پرونده ها تكميل وقابل ارائه باشند

 12) انجام موارديكه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد