منوی اصلی
 
 کنترل کیفی و تایید پرونده

 1)  كنترل مغايرت مدارك واطلاعات لاشه پرونده بامدارك واطلاعات درسيستم ازقبيل :پلاك ثبتي ، بخش ، قطعه ....

 2)  اصلاح ورفع مغايرت موضوع بند1 باانتخاب دگمه اصلاح تشكيل پرونده وثبت درخواست

 3)  پيغام گذاري به مامور فني جهت اصلاح گزارش بازديددرصورت وجوداشتباه ومغايرت بالاشه

 4)  تحويل لاشه پرونده هاوانجام وظايف مطابق برنامه زمانبندي
 
 5)  ارائه گزارش ماهانه ازعملكردكاربران درخصوص وجود مغايرت

 6)  انجام موارديكه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد