منوی اصلی
 
 تخلف یابی

 1) مراجعه به محل و بررسي مجوزهاي صادره باوضع احداثي وگزارش لازم

 2) بازديدميداني وگزارش استفاده ازفضاهاوساختمانها درصورت مغايرت باطرحهاي مصوب

 3) صدوراخطاريه به مالك درصورت تخلف واخذ مدارك وتشكيل پرونده تخلف

 4) بازديدومتراژمحل وگزارش اعيانيهاي احداثي واعلام تخلف بابررسي سوابق

 5) پي گيري براي تكميل پرونده تخلف وتحويل به ماده صد

 6) درج وثبت نتيجه نهائي راي ماده صد وتهيه آمارهفتگي وگزارش به معاونت

 7) انجام مواردي كه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد