منوی اصلی
 
 ثبت اطلاعات

1) تكميل مشخصات ملك شامل: شماره پلاك ثبتي ، قطعه ، بخش و...

 2) نوع سند مالكيت

 3) مساحت زمين درصورت وجود درسند

 4) كد پستي وقيد شماره پرونده ها

 5) اسامي كليه مالكين با تعداد سهام

 6) نام متقاضي (درخواست كننده اي كه مالك نباشد )

 7) نام مامور بازديد وتاريخ بازديد

 8) ثبت نوع درخواست ، شماره تلفن ، دورنگار

 9) اسكن مدارك مورد نياز

 10) درخواست برگشت يا عدم قابليت با پيغام گذاري

 11) انجام موارديكه بنابه مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد