منوی اصلی
 
 تشکیل پرونده

1) اعلام مدارك مورد نياز برحسب درخواست متقاضي

2) ارائه فرمهاي مورد لزوم براساس درخواست

3) كنترل مدارك ارائه شده و تكميل آنها درصورت نياز

4) تعيين وقت بازديد

5) درج كد نوسازي

6) ارائه پرونده هاي بازديد به كارشناسان بازديد با اخذ رسيد و ثبت در دفتر

7) انجام مواردي كه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد