منوی اصلی
 
 مسوول دفتر شهرسازی

1) ايجاد هماهنگي پرسنل دفتر با سايرواحدهاي اداري جهت تحويل به موقع مجوز به متقاضي

 2) حل و فصل مشكلات پرونده هائي كه به دفتر برگشت داده شده اند

 3) رويت درخواستهاي مراجعين و راهنمائي آنها

 4) هماهنگ كردن كارشناسان بازديد از حيث ايستگاهها و محل تعيين شده

 5) صدور دستور ثبت روي درخواستها جهت بازديد و گزارش

 6) به جريان اندازي پرونده درصورتيكه عدم قابليت خورده باشد

 7) تكميل مدارك مورد نياز كميسيونهاي ماده 12 و ماده 5

 8) پيگيري و كنترل كامل از روند صحيح گردش پرونده برحسب برنامه زمانبندي

 9) اطمينان از آماده شدن مجوز در تاريخ مراجعه متقاضي

 10) كنترل و نظارت دقيق بر عملكرد واحدهاي ذيربط

 11) انجام مواردي كه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد