منوی اصلی
 
 معاون شهرسازی

1) ارائه پيشنهادات كلي درطرح تفصيلي با دلايل توجيهي جهت تصويب

2) فراهم نمودن مقدمات كارجهت طرح پرونده هاي موردي دركميسيون ماده 5 با ارائه دلايل توجيهي

3) اعلام نحوه اقدام درخصوص استعلام رئیس شهرسازي درموضوعات طرح و گذربندي ازقبيل:
- اعلام نظر درخصوص همبرسازي قطعات جهت اصلاح وضع ظاهري گذر  
- اعلام نظر در نحوه عملكرد عرض گذر موجود درموارد مغاير با ضوابط مربوطه
- اعلام نظر درمورد مطابقت خط پروژه درمحل – ناشي ازطرح مصوب
- ارائه طريق درخصوص كاربريهاي مغاير( عدم مطابق نقشه وسوابق )
- ارائه دليل درابهامات مصوبات كميسيون ماده 5   

4) پاسخ به استعلام رئيس شهرسازي نشات گرفته ازاستعلام پرسنل ازقبيل:
- مسائل ومقررات ملي ساختماني وموضوعات مرتبط باسازمان نظام مهندسي ومعماري
- درزمينه پيشامدگي هاي خارج اززيربنا واشرافيت ومزاحمت آنها به مجاورين
- نحوه آرايش واستقرار بلوكها باتوجه به مجاورين (پروژه هاي مسكوني )
- رفع ابهام درنظريه كميسيون توافقات ازحيث مواردمطروحه  

5) ايجادوحدت رويه درعملكرد پرسنل درزمينه دستورالعملهاي جاري

6) ابلاغ كليه دستورالعملها ، مصوبات ونامه هاي ارسالي به رئيس شهرسازي وساير مسئولين

7) كنترل وارزيابي نحوه اقدامات انجام يافته پرسنل

8) شركت درجلسات اداري ازقبيل :
- كميسيونهاي ماده صد
- كميسيون توافقات
- كميته شهرسازي
- بند 20ماده 55 قانون شهرداريها
- جلسه معاونين   

9) تائيد گواهيهاي شهرسازي درسيستم مكانيزه

10) امضاي فيزيكي در سمت راست مشخص شده مربوط به مسئول يا معاون شهرسازي در پروانه ساختمان ،عدم خلافي ، اصلاحيه و پايانكار

11) بازديد ازمحل در موارد لزوم جهت تصميم گيري

12) استعلام ازشهردارمنطقه ومراجع بالا يا طرح دركميسيونهاي مربوطه درموضوعاتي كه ضوابط يادستورالعمل مشخصي پيش‌بيني نگرديده است

13) انجام مكاتبات با معاونتها وواحدهاي اداري منطقه يا ساير ادارات درصورت نياز