منوی اصلی
 
 تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختماني به دو دسته تقسيم مي شوند :
تخلفات مطابق ضوابط ، تخلفات خلاف ضوابط

الف – تخلفات مطابق ضوابط :
 مطابق مقررات شهرسازي كساني كه مي خواهند ساختمان احداث نمايند مي بايستي از شهرداري پروانه ساختمان اخذ نمايند . در صورتي كه مالكي ساختمان خود را بدون پروانه و يا پروانه و بيشتر از مشخصات پروانه احداث نمايد ، ليكن با ضوابط طرحهاي مصوب و ساير مقررات شهرداري مغايرت نداشته باشد مقدار زيربناي بدون پروانه مطابق ضوابط محسوب شده و ساختمان موجود پس از رسيدگي و اخذ جرايم متعلقه قانوني خواهد بود .

مثال 1 – شخصي كه ملكش در كاربري مشخصي واقع بوده اگر بدون اخذ پروانه و يا برخلاف پروانه صادره اقدام به احداث ساختمان در حد ضوابط نمايد ، اين قبيل ساختمان ها خلاف داخل ضوابط محسوب مي گردد .

مثال 2 – شخصي كه مي توانست با اخذ مجوز تفكيك ملك خود را به سه قطعه تفكيك نمايد بدون اخذ مجوز اين كار انجام داد و مالكين هر قطعه در حد ضوابط اقدام به احداث ساختمان نموده اند .

ب – تخلفات خارج از ضوابط :
 هرگاه زيربناي احداثي بدونپروانه يا مازاد بر پروانه مغاير با ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب و دستورالعمل هاي موجود باشد و يا اين كه نوع استفاده از ساختمان نسبت به پروانه تغيير يافته باشد كلاً تخلفات خارج از ضوابط تلقي گرديده و با تشكيل پرونده تخلف توسط شهرداري هاي مناطق به كميسيون هاي ماده صد شهرداري ارجاع خواهد شد .

مثال 1 – كاربري ملك مسكوني بوده و مالك بدون اجازه اقدام به احداث مغازه در ملك فوق را نموده است كه اين عمل به خاطر مغاير بودن با كاربري ملك تخلف خارج از ضوابط محسوب مي گردد .

مثال 2 – در كاربري مسكوني تراكم متوسط زيربناي مجاز 60% در هر طبقه بوده است . ولي در هر طبقه بيش از 60% زيربنا احداث يا از نظر تعداد طبقات بيش از حد مجاز (طبقه اضافي) احداث نموده است كه تخلف خارج از ضوابط محسوب خواهد شد .

تخلفات خارج از ضوابط به كميسيون هاي ماده صد ارجاع مي گردد مگر اين كه مشمول تبصره هاي ذيل باشد:

تبصره يك: در مورد آن تعداد از ساختمانهاي مسكوني واقع در محدوده قانوني شهر كه در كاربري مجاز در حد تراكم ساختماني اجازه داده شده در طرح ، قبل از تاريخ 1/1/66 ساخته شده اند و تخلفات ساختماني انجام شده در آنها به صورت زير مي باشد:

1-1- ساختمان بدون پروانه ساختماني و يا مازاد به پروانه احداث شده است .

1-2- توسعه واحد مسكوني از لحاظ طبقات و يا عدم رعايت60% طول و مساحت مجاز.

1-3- عدم احداث پاركينگ واحدهاي مسكوني كه طبق پروانه ساختماني ملزم به احداث آن بوده است .

1-4- احداث اضافه اشكوب كه به صورتي پي در پي انجام گيرد .

1-5- احداث باريكه سازي در يك طبقه و بيش از آن .

تبصره دو : در صورتي كه تخلفات ساختماني فوق به نحوي احداث شده اند كه زائد بر تراكم هاي ساختماني مجاز طرح تفصيلي و مربوط به قبل از تاريخ 1/1/66 باشد ، حداكثر تا 50 مترمربع با وصول كليه عوارض متعلقه و بدون ارجاع به ماده صد حل و فصل خواهد شد .

تبصره سه : در مورد ساختمانهاي مسكوني احداثي قبل از تاريخ 1/1/66 كه تقاضاي نوسازي و تبديل به احسن آنها شده است ، چنانچه داراي تخلفاتي از لحاظ مقررات شهرسازي هستند به لحاظ تخريب كلي ملك و تبديل به احسن آنها بدون ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد صرفاً پروانه ساختماني جديد مطابق مقررات مربوطه صادر گردد .

تبصره چهار : پرونده هاي وارده به دبيرخانه كميسيون ماده صد ، مشمول مقررات تبصره هاي بالا نمي باشد .