منوی اصلی
 
 تفکیک

تفكيك اراضي:
مباني قانوني : ماده 101 قانون شهرداريها چنين مقرر داشته است كه اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد .

نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرغ شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود . در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد ، مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه اي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند . معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد .

مقررات تفكيك زمين در استفاده هاي مسكوني:
استفاده از كليه اراضي داخل محدوده شهري كه فاقد كاربري عمومي تثبيت شده هستند براي احداث واحدهاي مسكوني بلامانع است و حداقل حدنصاب تفكيك زمين در تراكم هاي مسكوني كم ، متوسط و زياد طبق ضوابط و مقررات طرح جامع تبريز 175 مترمربع مي باشد و چنانچه مساحت قطعه زمين مضرب كاملي از 175 مترمربع نباشد ، مساحت آخرين قطعه باقيمانده در صورتي كه حداكثر 20% كمتر از حدنصاب فوق (حداقل 140 مترمربع باشد) ، تفكيك بلامانع است .

تفكيك املاك واقع در كاربري هاي عمومي:
به طور كلي تفكيك و واگذاري املاك واقع در كاربري هاي عمومي ممنوع بوده و تا مادامي كه موضوع تفكيك املاك فوق به تصويب كميسيون ماده پنج نرسيده باشد تفكيك و يا صدور هر نوع مجوزي جهت املاك فوق مغاير مقررات خواهد بود.